Palliatieve zorg

Wij wensen het sterven een volwaardige plaats te geven in onze zorgverlening en engageren ons om de bewoners te begeleiden in een menswaardig levenseinde.

Onder palliatieve zorg verstaan wij een kwalitatieve zorgverlening, niet langer gericht op genezing maar op het optimaliseren van de kwaliteit van het leven, zowel op het lichamelijke-, geestelijke-, relationele- als zingevingsniveau.

Dit wil zeggen dat zorgbehoefte en zorgaanbod op een systematische en planmatige wijze, zo dicht mogelijk bij elkaar moeten worden gebracht. Dit willen wij verwezenlijken door elke bewoner te aanvaarden als een uniek iemand.

De bewoner moet in zijn laatste levensfase de nodige totaalzorg kunnen ontvangen. Het moet zo zijn dat de bewoner mag sterven in zijn vertrouwde omgeving tussen vertrouwde mensen in comfort en geborgenheid.

palliatieve zorg

Om een antwoord te kunnen bieden op de vele zorgvragen is het absoluut noodzakelijk dat wij ons als hulpverleners op verschillende domeinen bijscholen en voor een goede verstandhouding zorgen, zowel intern als extern.

Intern moeten wij zorgen voor een optimale teamwerking en voor een goed overleg tussen de verschillende werk- en functiegroepen, een goede samenwerking en verstandhouding met iedereen in huis.

Extern komt dit neer op een goede samenwerking met het regionetwerk en het op de hoogte blijven van de wettelijke bepalingen die uitgevaardigd worden in verband met de palliatieve diensten.